Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Epixsoft Yazılım Hizmetleri Şirketi olarak (“Şirket”), kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (“KVKK”) uyarınca Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve bize ilettiğiniz bazı kişisel verilerinize ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini hazırladık.
HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Kimlik Verisi Ad, soyad, TC Kimlik Numarası, nüfus cüzdanı bilgileri, veri merkezinde çalışacak müşteriler için sigorta sicil numarası
İletişim Verisi Adres, e-posta, şirket telefonu, cep telefonu
Hukuki İşlem Verisi Dava dosyası bilgileri
Müşteri İşlem Verisi Çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, dekont bilgileri, sipariş bilgileri, talep bilgileri
İşlem Güvenliği Verisi Kullanıcı kodu, şifre, internet erişim logları, şirket giriş/çıkış logları, IP adresi, alan adı, sunucu bilgileri
Finansal Verisi IBAN ve ödeme bilgileri
Pazarlama Verisi Kampanya ile elde edilen bilgiler, geçmiş satınalma bilgileri
Diğer Şirket, ünvan, imza

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir:

 • Satış sürecinin başlatılması ve yönetilmesi,
 • Sözleşme sürecinin yönetilmesi ve sözleşmeden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi,
 • Müşterinin satın alma sürecinin yönetilmesi,
 • Satış sonrası müşteri destek hizmetinin sağlanması,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması amacıyla gereken hizmetin verilmesi,
 • Fatura sürecinin yönetilmesi,
 • Müşteri iade ve tahsilatlarının yönetilmesi,
 • Şirketin maruz kalacağı risklerin izlenmesi ve gerekli aksiyonların alınması,
 • Marka bilinirliğinin sağlanması ve potansiyel satış için kampanyaların yürütülmesi,
 • Müşteri iletişiminin sağlanması, takip edilmesi,
 • Hukuki süreçlerde ve dava işlemlerinde Şirketin haklarının korunması,
 • Tüketici şikayetlerinin yönetimi,
 • Yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda kurulan satış/hizmet sözleşmesinin yerine getirilmesi için gerekli olması nedeniyle, ilgili mevzuat ve kanunlar kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla, Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, politikalarının uygulanması amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle, sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan, yapılan telefon görüşmelerinde ses kayıt uygulaması aracılığı ile, internet siteleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık alanlar ve/veya düzenlenen organizasyonlar ve etkinlikler aracılığı ile fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplanmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” maddesinde yer alan amaçlarla;

 • Fatura sürecinin yönetilebilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı (GIB) ve Türkkep’e,
 • Satış sözleşmesinden kaynaklı bildirimlerin yapılması, fatura sürecinin yönetilmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için mali müşavirlik şirketine,
 • Tahsilat, fatura iptal ve iade işlemleri için hizmet alınan bankalara,
 • Internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi kanunu kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK),
 • Fatura gönderimi için kargo hizmeti veren firmalara,
 • Sözleşme gönderimi için kargo ve kurye hizmeti veren firmalara,
 • Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza,
 • Talep gelmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında avukatlarımıza, mahkemelere ve ilgili mercilere
 • Yurt dışında ise Müşteri destek taleplerini ve kampanya sürecini yönetebilmek için bulut ortamına aktarıyoruz.

HAKLARINIZ

KVKK 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Yukarıda belirtilen haklarınızdan bir veya birden fazlasının sorgulanması amacıyla, taleplerinizi yazılı olarak Şirketimize bizzat elden iletebilir veya aşağıda iletişim bilgilerinde yer alan şirket adresine posta ile taahhütlü olarak gönderebilirsiniz. Üçüncü kişilerin sizin adınıza talepte bulunabilmeleri için, sizin tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter vasıtasıyla düzenlenmiş özel vekaletnamenin sunulması gerekmektedir. Şirkete evrağın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Başvuruda, ad, soyad, imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular Şirket tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.